Program Opieka wytchnieniowa - Edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, informuje o możliwości zgłoszenia chęci udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023” opiekunów osób niepełnosprawnych przez wypełnienie karty zgłoszenia do Programu i złożenia jej w tutejszym Ośrodku do dnia 7 listopada 2022 r.

Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście w Ośrodku lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 61, 34-442 Łapsze Niżne lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP opslapszenizne.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci Programu:

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały;

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobowopiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

WAŻNE! Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Wypełnione karty pozwolą na oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej i przystąpienie Gminy do Programu.

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

lub dzwoniąc pod nr tel. 18 265 91 45.

Kartę zgłoszenia można pobrać klikając poniżej:

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa 2023

 

 

 

 

Data: 
środa, Listopad 2, 2022