Gospodarka odpadami

 

 


                                              ROK 2023                                                    


Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

 

 


                                              ROK 2022                                                    


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2022


Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, Iż zgodnie z uchwałą XXXI-295/21 zawartą w dniu 30 września 2021r. od 1 stycznia...


Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia,Iż zgodnie z Uchwałą  XXXI-296/21 podjętą w dniu 30 września 2021r. przez Radę...


Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia Iż, w dniu 30.11.2021 roku, Rada Gminy podjęła uchwałę, na podstawie której od 1...


KONTROLA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ŁAPSZE NIŻNE


INFORMACJA o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej...


Informacja o osiągniętych przez Gminę Łapsze Niżne poziomach recyklingu


Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne


Informacja o zbierających ZSSE


Zasady PRAWIDŁOWEJ segregacji odpadów komunalnych

W związku z pojawiającymi się informacjami od Firmy Empol odnośnie złej segregacji odpadów komunalnych PRZYPOMINAMY Mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne o przestrzeganiu zasad PRAWIDŁOWEJ segregacji odpadów komunalnych.


Informacja odnośnie wywozów zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Łapsze Niżne

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych.


Elektroniczna deklaracja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ePUAP

Chętni do skorzystania z możliwości elektronicznego wypełnienia deklaracji oraz jej wysyłki za pośrednictwem portalu ePUPA mogą to zrobić za pośrednictwem niniejszego linku – deklaracja na ePUAP

 

 


                                              ROK 2021                                                    


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021


Każdy piątek jest dniem wewnętrznym dla pracowników administracyjnych ZGKM


Informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2020 roku, Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła Uchwałę Nr XXII- 221/20 na podstawie której od 1 stycznia 2021 roku, obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za prowadzenie kompostownika przydomowego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łapsze Niżne nr XXII-220/20 z dnia 19 listopada 2020 r od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  Wysokość zwolnienia została ustalona na 5,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

(PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne mogą zostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone i dostarczone samodzielnie z nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Łapsze Niżne.

 

 


Piątka za segregację – informacje od Ministerstwa Klimatu

Piątka za segregację to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  Tegoroczna edycja stanowi kontynuację działań realizowanych jesienią 2019 roku z ramienia Ministerstwa Środowiska, poświęconych Jednolitemu Systemowi Segregacji Odpadów.

 

 

 

 


                                              ROK 2020                                                   


Harmonogram oraz nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok 2020


Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne


UWAGA! Zmiana cen i sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od przedsiębiorców


Akty prawne związane z gospodarką komunalną

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące aktów prawnych takich jak uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy dotyczące gospodarki komunalnej. Aktualne uchwały i zarządzenia dotyczą min. odbioru odpadów i nieczystości ciekłych, stawek opłat za odbiór ścieków, opłat za zaopatrzenie w wodę. Akty prawne zostały podzielone latami i znajdują się akty podjęte w danym roku.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Znajdziesz tutaj aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje jak uzupełnić deklarację. Wzory deklaracji dla mieszkańca oraz prowadzących działalność.

Dodatkowe usługi odbioru odpadów

Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów

W tym dziale znajdziesz aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Łapsze Niżne. Harmonogramy są uaktualniane co roku. Harmonogram jest publikowany w wersji pliku PDF. Harmonogramy podzielone są na harmonogram dla mieszańców oraz dla podmiotów gospodarczych.

Kontakt z Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne (ZGKM)

Potrzebujesz innych informacji - skontaktuj się z nami, a na pewno uzyskasz odpowiedź.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Procedury urzędowe - jak załatwić sprawę związaną z gospodarką komunalną

Znajdziesz w tym dziale część usług świadczonych przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne, stanowią one opisy usług aby Klient mógł łatwo i szybko załatwić swoje sprawy. W najbliższym czasie pojawią się kolejne usługi - tak zwiane karty usług.

Pytania i odpowiedzi – FAQ

W związku licznymi pytaniami i wątpliwościami Mieszkańców gminy dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak również jego odpłatnością, przygotowaliśmy specjalny dział z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy.

Reklamacja uszkodzonych pojemników na zmieszane odpady komunalne

Istnieje możliwość złożenia reklamacji uszkodzonych pojemników.

Segregacja odpadów

Szukasz informacji jak prawidłowo segregować odpady w naszej gminie?

Termin opłaty za odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Przypominamy, o terminach płatności opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Osoby, które nie dokonały wpłaty proszone są o niezwłoczne uregulowanie zaległości. 

Zadaj pytanie

Masz wątpliwości pytania? Pomożemy Ci je rozwiać. Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas!

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej a wówczas zaoszczędzimy pieniądze oraz przede wszystkim zadbamy o środowisko. Co zatem możemy zrobić?

Zmiana w gospodarowaniu odpadami

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej wytwarzający odpady komunalne z dniem 1 stycznia 2016 roku zostają objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami.