Zamówienia publiczne, przetargi

""Pod pojęciem zamówień publicznych należy rozumieć odpłatne nabywanie usług, dostaw lub robót budowlanych. 

Zamówienia publiczne to jeden z elementów finansów publicznych, obejmujący rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane przede wszystkim w ustawie z dnia 11 września 2019 rPrawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Gmina, jako podmiot finansów publicznych, jest zobowiązana do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – udzielania zamówień publicznych wg procedur określonych w tejże ustawie.

Główną zasadą wyrażoną w art.16-17 z ustawy – Prawo zamówień publicznych jest przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

Podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych w postępowaniach poniżej progów unijnych jest tryb podstawowy natomiast w procedurze powyżej progu unijnego podstawowymi trybami są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. W innych trybach (np. zamówienie z wolnej ręki) można udzielać zamówień publicznych tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Jednakże ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 nie stosuje się do zamówień publicznych, których oszacowana z należytą starannością wartość (netto, bez podatku VAT) nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. Udzielanie zamówień publicznych o wartości do
130 000,00 zł jest uregulowane przepisami wewnętrznymi Urzędu Gminy. 

Informacje na temat zamówień publicznych znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych – odnośniki poniżej.

Platforma Zakupowa

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130 000 zł

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Kontakt z pracownikiem prowadzącym zamówienia publiczne

wz. Karolina Antolak

Tel.: 18 26 28 941

e-mail: przetargi@lapszenizne.pl

Pokój nr 17/18 budynek B Urzędu za przewiązką.