Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łapsze Niżne