Oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Zakopiański Klub Karate Tradycyjnego na realizację zadania "Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego II Puchar Ziemi Spiskiej i Podhala".

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że została złożona oferta na realizację zadania „Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego II Puchar Ziemi Spiskiej  i Podhala” w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określa art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.  poz. 571). Zgodnie z niniejszą ustawą Urząd Gminy w Łapszach Niżnych podaje do publicznej wiadomości  informację dot. niniejszej oferty.

Złożona oferta przez okres 7 dni jest podana do publicznej wiadomości, tj. zamieszczona na:

            - tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne;

            - stronie internetowej Urzędu Gminy www.lapszenizne.pl;

            - Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

 

Oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Zakopiański Klub Karate Tradycyjnego

Nazwa zadania „Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego II Puchar Ziemi Spiskiej i Podhala”

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł brutto.

 

Data: 
środa, Styczeń 31, 2024