Obwieszczenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwo FRYDMAN