Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM informuje o możliwości korzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji do kwoty 50 000 zł. Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji będzie dotyczyć obiektów o parametrach od 100 m2 do 10 000 m2, służących potrzebom rolnictwa.

Małopolska przez ostatnie lata jest dotkliwie doświadczana przez lokalne podtopienia oraz susze, dlatego też warto skorzystać z możliwości współfinansowania inwestycji, które przyczynią się do uregulowania stosunków wodnych w glebie i poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

W celu realizacji zadania określonego w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) można składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w terminie od 10 grudnia 2021 r. do dnia 15 stycznia 2022 roku. O dofinansowanie ze środków budżetu województwa mogą starać się osoby prawne i fizyczne.

Nowe wzory wniosków, a także Uchwała Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych została zamieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego, a także Małopolskiej Izby Rolniczej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html

https://mir.krakow.pl/artykuly/UMWM-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-dofinansowania-na-budow%C4%99-i-renowacj%C4%99-zbiornik%C3%B3w-s%C5%82u%C5%BC%C4%85cych-ma%C5%82ej-retencji-,14307.html

Data: 
środa, Grudzień 22, 2021