PRZEPRAWA ZASTĘPCZA NA CZAS BUDOWY MOSTU NA RZECE BIAŁCE

piątek, Październik 22, 2021

Gmina Łapsze Niżne 18 października br. otrzymała pozytywną decyzję Prezes Rady Ministrów, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Z-cę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Rafała Siemianowskiego o nieodpłatnym udostępnieniu na rzecz Gminy Łapsze Niżne rezerw strategicznych w formie konstrukcji mostu składanego DMS-65 wraz z podporami. Wójt Gminy Łapsze Niżne 28 września złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów  o nieodpłatne udostępnienie rezerw strategicznych w postaci konstrukcji mostu składanego, co było przejawem determinacji samorządu w złagodzeniu skutków  budowy mostu dla Mieszkańców gminy i lokalnego biznesu, z uwagi na fakt, iż inwestycja mostowa na rzece Białce została zaplanowana przez inwestora bez zapewnienia przeprawy tymczasowej czy bliskiego objazdu.

Gotowość do wydania z magazynów agencji konstrukcji mostowej potwierdził Dyrektor Biura Logistyki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pismem z dnia 19 października br. Po stronie gminy będzie przedłożenie informacji o szczegółowym zapotrzebowaniu na elementy mostowe na podstawie opracowania projektu technicznego dla przeprawy. 15 października br. wszczęta została procedura wyłonienia  wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tymczasowej przeprawy mostowej. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do opracowania kompletnej dokumentacji, pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, w tym związanych z ochroną środowiska oraz  wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, pozwalających na realizację robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 22 października br. wpłynęły dwie oferty, które podlegają ocenie.

Nadmienić należy, że 28 września br. Wójt Gminy złożył także wniosek do Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych o pilne wykonanie mostu zastępczego, a także  z uwagi na interes publiczny - zwrócił się  o zwolnienie gminy  z ponoszenia kosztów pośrednich wykonania mostu. Rekonesans w terenie 7 października br. z udziałem przedstawicieli 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, 3 Batalionu Inżynieryjnego z Niska oraz przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu, a także Wód Polskich oraz Powiatowego Zarządu Dróg potwierdził, iż Wojsko posiada możliwość budowy tymczasowego obiektu mostowego z konstrukcji DMS-65, po uzyskaniu przez gminę zasobów strategicznych w postaci tymczasowego  mostu składanego. Gmina zwróciła się z prośbą o przygotowanie wyceny przedsięwzięcia.                          

4 października br. zaistniały nowe okoliczności faktyczne  - zarządca drogi dokonał zmiany organizacji ruchu na moście w Trybszu poprzez wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenie tonażu z 15 t do 3,5 t oraz ustawienie świateł. Wójt Gminy zawnioskował o modyfikację wprowadzonych ograniczeń poprzez pozostawienie ruchu wahadłowego bez ograniczenia tonażu. Z uwagi na pozostawienie wniosku gminy bez pozytywnego rozpatrzenia,  mając na względzie  szczególny interes społeczny  - Wójt Gminy zwrócił się   z prośbą o umożliwienie korzystania   z mostu przewoźnika świadczącego usługi komunikacji zbiorowej, co zostało uwzględnione przez PZD.  Zgodnie z informacją zarządcy drogi zmiana organizacji ruchu na moście  podyktowana była bardzo złym stanem technicznym mostu, dlatego została wprowadzona w trybie pilnym.  Z informacji uzyskanych przez PZD wynika, że po oględzinach konstrukcji mostowej już 22 września br. wprowadzono na moście stan przed awaryjny.

Na skutek nowych okoliczności w ocenie Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych zaistniały przesłanki art.  25 ustawy  o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), na podstawie których Wójt Gminy Łapsze Niżne dnia 19 października br. złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego w sprawie wydzielenia sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań administracji publicznej w sytuacji kryzysowej.

Na wniosek Wójta Gminy prace budowlane zostały wstrzymane do 28 lutego 2022 r.. Inwestor stoi jednak na stanowisku, że  początek marca 2022 r. należy traktować jako ostateczny termin przystąpienia do rozbiórki starego mostu bez względu na stopień zaawansowania budowy mostu tymczasowego, ponieważ jest to data dająca szansę na realizację inwestycji przed końcem 2022 r., a w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego do budowy mostu także gwarancję kwalifikowalności ponoszonych wydatków i ich częściowej refundacji.

 

Kategoria: