Akty prawne związane z gospodarką komunalną

""

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące aktów prawnych takich jak uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy dotyczące gospodarki komunalnej. Aktualne uchwały i zarządzenia dotyczą min. odbioru odpadów i nieczystości ciekłych, stawek opłat za odbiór ścieków, opłat za zaopatrzenie w wodę. Akty prawne zostały podzielone latami i znajdują się akty podjęte w danym roku.

Najważniejsze akty

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Link do działu w BIP

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych => Gospodarka komunalna => Akty prawne