Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach do 31 grudnia 2020 r. został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676)

 

Rok 2012

Rok 2013

 

Wymagany

Osiągnięty

Wymagany

Osiągnięty

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Nie więcej niż 75 %

59,50 %

Nie więcej niż 50 %

16,60%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Co najmniej 10%

19,50 %

Co najmniej 12 %

24,13 %