Pytania i odpowiedzi - FAQ

Pytania, opinie, wnioski i uwagi nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łapsze Niżne prosimy przesyłać na adres: zgkm@lapszenizne.pl lub składać na dzienniku podawczym w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne przy ulicy Jana Pawła II 20, pok. nr 16. Uprzejmie prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: „pytanie dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

W związku licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców gminy dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak również jego odpłatnością, informujemy m.in.:

1. Na czym polega segregowanie śmieci?

Prawidłowe segregowanie odpadów w podstawowym zakresie polega na tym, aby do odrębnych pojemników/worków składać:

  • Szkło i metal - worek niebieski,
  • Plastik i odpady wielomateriałowe – worek żółty,
  • Bioodpady w okresie letnim (kwiecień – wrzesień) i popiół w okresie zimowym (październik-marzec) – worek zielony.

Pozostałe odpady składać należy do pojemnika na tzw. odpady zmieszane.

Zaleca się aby do tego pojemnika nie wrzucać odpadów niebezpiecznych - zużytych baterii i akumulatorów czy chemikaliów, przeterminowanych leków. Te rzeczy należy przekazać do sklepów, aptek lub instytucji, które wystawiły pojemniki na te odpady.

Nie wrzucamy także odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz odpadów pochodzących z rozbiórek i prac budowlano-remontowych wymagających zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia administracji samorządowej. Będą one zbierane według ustalonego harmonogramu.


2. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do tego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.


3.   Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące 
o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.


4.  Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

Z dniem 30 czerwca 2013 roku dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych ulegną wygaśnięciu. Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Opłata przekazywana gminie 
w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.


5.  Jakie będą obowiązki mieszkańca ?

Ustawa zobowiązuje każdego wytwarzającego odpady do : 
- wypełnienia i złożenia deklaracji, 
- własnoręcznego wyliczenia wysokości opłaty, 
- stosowania regulaminu utrzymania porządku i czystości, 
- terminowego regulowania opłat.

Ponadto w nowym systemie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie bez wezwania z urzędu czy faktury, lecz na podstawie własnej deklaracji do uiszczania opłaty za odpady komunalne w ustalonym przez Radę Gminy trybie, sposobie 
i częstotliwości przelewem na konto bankowe gminy, w kasie lub przez sołtysów.


6.   Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W naszej gminie przedmiotowe deklaracje składamy do Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne.


7.  Kiedy składam pierwszą deklarację „śmieciową”

Pierwszą deklarację należy złożyć do 15 czerwca 2013 r. Uwaga! W przypadku nieruchomości stanowiącej własność małżeńską wystarczy, że deklarację złoży jeden 
z małżonków.


8.  Czy istnieje możliwość dostarczenia deklaracji o odpadach drogą mailową? Jeśli tak, to w załączniku przesyłam skan wypełnionej i podpisanej przeze mnie deklaracji. Rozumiem, że w tej sytuacji oryginał mogę dostarczyć do Urzędu Gminy "przy okazji" nawet po 15 czerwca 2013 roku, a i tak otrzymam 
w stosownym czasie pismo z przyznanym mi numerem konta, na które mam przelewać opłaty za zbiórkę odpadów?

Deklaracja przesłana jako plik .pdf wraz z wiadomością email nie może być podstawą do naliczenia opłaty za odbiór odpadów. Jeśli chciałby Pan przesłać do nas ten dokument elektronicznie, to proszę skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach platformy EPUAP. Złożenie jednak deklaracji tą drogą wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

      Deklaracje można również wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne. Jeśli nie zdecyduje się Pan na żadną z powyższych możliwości, po 15 czerwca 2013 roku zostanie do Pana wysłane wezwanie o uzupełnienie braku formalnego (podpisu).


9.   Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty jak za odpady niesegregowane, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


10.   Czy worki na odpady segregowane będą dostarczane przez Gminę, czy mieszkańcy sami na własny koszt będą się musieli w nie zaopatrywać? Jeżeli to drugie rozwiązanie, to czy będzie ustalony odgórnie ich wzór?

Mieszkańcy nie będą zmuszani na własny koszt zaopatrywać się w worki do segregacji odpadów komunalnych będą one do odbioru u sołtysa wsi bądź w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Gminy Łapsze Niżne.


11.  Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie 
z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.


12.  Jaka jest częstotliwość odbioru odpadów?

 W naszej gminie zmieszane odpady komunalne, plastik i odpady wielomateriałowe oraz bioodpady (w sezonie letnim tj. IV-IX) i popiół (w sezonie zimowym tj. X-III) 
– raz na miesiąc; szkło i metal – raz na dwa miesiące; odpady wielkogabarytowe 
i meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – raz w roku.


13. Czy jest możliwość, aby przy danym terminie opłat za wywóz śmieci uwzględnić to, że ludzie otrzymują emeryturę 25 każdego miesiąca?

Tutaj jest oczywiście problem, aby uwzględnić jakąkolwiek idealną datę, z którą się wpasujemy w oczekiwania wszystkich mieszkańców, gdyż terminy w których poszczególne osoby otrzymują swoje wynagrodzenia, emerytury itp. są bardzo różne. Stąd też uznaliśmy, że w naszej gminie płatności za wywóz odpadów będą uiszczane kwartalnie i tak za: styczeń, luty, marzec do 15 lutego; za kwiecień, maj, czerwiec, do 15 maja; za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 sierpnia; a za październik, listopad, grudzień do 15 listopada danego roku.


14.  W nieruchomości jest zameldowanych pięciu mieszkańców, a faktycznie przebywa w niej trzech. Jak będzie obliczana opłata?

Opłata zależna będzie wyłącznie od liczby zamieszkujących nieruchomość (wytwarzających odpady). Liczba osób zameldowanych w tym przypadku nie będzie miała żadnego znaczenia.

Rozporządzenie (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań podaje, iż „miejsce zamieszkania" oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.  

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących właściciel nieruchomości będzie mógł /musiał złożyć korektę deklaracji Dołączając kopię stosownychdokumentów potwierdzających długotrwałą absencję zameldowanych osób (np. umowy najmu mieszkania w innym mieście, potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy itp.).


15. Czy istnieje obowiązek uiszczania opłaty za wywóz śmieci z domku letniskowego, na której nikt nie jest zameldowany i przebywa jedynie w okresie letnim?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z aktualnym miejscem przebywania, a nie z faktem zameldowania. Za ten okres nie powinna być naliczana opłata śmieciowa w mieszkaniu komunalnym. Natomiast za okres przebywania w domku letniskowym powinna być wnoszona opłata śmieciowa 
w gminie gdzie przedmiotowy dom się znajduje.


16.  Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.


17.    Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ta osoba, która w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.


18.  Co do firm prowadzących działalność na terenie naszej gminy - to one nadal tak jak do tej pory to ma miejsce - muszą mieć podpisane indywidualne umowy 
z firmami wywożącymi śmieci? Jeśli tak to jakie to są firmy, gdzie znajdę ich dane adresowe do kontaktu? Czy firmą tą jest przedsiębiorca, który wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych w Gminie?

Firma prowadząca działalność nie ma obowiązku podpisania umowy z przedsiębiorcą, który wygra przetarg. Posiada możliwość wyboru przedsiębiorcy spośród przedsiębiorców wpisanych do gminnego rejestru. Poniżej przedstawiam wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne wraz z ich danymi do kontaktu:

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne

PRZEDSIĘBIORCA

ADRES

TELEFON

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.

os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa

+ 48 18 26 250 95 wew. 22

+ 48 18 26 263 33

+ 48 18 26 263 21

Fax. + 48 18 26 253 53

E-mail pukempol@ pukempol.pl

IB Sp. z o.o.

ul. Miłośników Podhala 1

34-425 Biały Dunajec

+ 48 18 26 496 77

+ 48 18 26 496 78

+ 48 18 26 109 10

Fax. + 48 18 26 496 80

E-mail ib@ib.biz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

+ 48 12 65 388 55

+ 48 12 25 712 84

E-mail bok@vangausewinkel.pl


19.  Czy gmina będzie to kontrolować, czy ludzie nie oszukują, zwłaszcza firmy?

Nie wiem, o które firmy w tym pytaniu czytelnikowi chodzi? Czy o przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej gminy czy o firmy, które do tej pory prowadzą wywóz śmieci od naszych mieszkańców? W każdym razie od 1 lipca tylko jedna wybrana firma będzie prowadzić wywóz śmieci od mieszkańców i z nią gmina będzie współpracować na bieżąco w zakresie całego systemu. Nie spodziewamy się tu żadnych oszustw ze strony takiej firmy, bo taka współpraca bardzo szybko zostałaby 
z naszej strony zakończona. Co do firm prowadzących działalność na terenie naszej gminy - to one nadal tak jak do tej pory to ma miejsce - muszą mieć podpisane indywidualne umowy z firmami wywożącymi śmieci, co oczywiście będziemy kontrolować. Na dzień dzisiejszy gmina korzystając z zapisów nowej ustawy, nie obejmuje przedsiębiorców nowym systemem, a jedynie mieszkańców.


20.  Czy będzie jakaś zniżka dla rodzin wielodzietnych ?

Rada Gminy ustalając stawkę brała pod uwagę przede wszystkim rodziny wielodzietne dlatego też w chwili obecnej nie jest przewidywana żadna dodatkowa zniżka.


21.  Czy za dzieci będzie naliczana opłata ?

Opłaty naliczane będą od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość bez względu na wiek.


22.  Czy będzie drożej?

Nie, jeśli do tej pory prowadzili Państwo rzetelną gospodarkę odpadami. Taka jest intencja ustawodawcy, żeby mieszkańcy oddawali wszystkie śmieci, a nie palili ich, czy tworzyli dzikich wysypisk np. w lasach.


23.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może ulec zmianie?

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi po przetargu, iż koszty systemu są inne niż wcześniej szacowano. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty. Podawane dziś stawki wynikają bardziej z teorii niż z praktyki. Jeśli gmina stwierdzi, że faktyczne koszty zagospodarowania odpadów są inne, skorygujemy wysokość stawek.


24.  Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

1)      liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

2)      ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

3)      koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu,

4)      sytuację gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.


25.  Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?

Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, 
- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne 
z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami), 
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, Rada Gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!


26.  Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. 
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.


27. Czy będę płacić podwójnie, za śmieci segregowane i zmieszane?

Nie. Jeśli wybierzesz wariant śmieci zmieszanych (stawka 12 zł) z twojej nieruchomości będziemy odbierać tylko odpady zmieszane (niesegregowane). Jeśli wybierzesz wariant śmieci segregowanych (stawka 6 zł) z twojej nieruchomości, 
w ramach jednej opłaty, będziemy odbierać odpady zarówno zmieszane, jak 
i segregowane.


28.  Ile zapłacę, jeśli wyprodukuję dużo śmieci? Czy zapłacę gdy w danym miesiącu śmieci nie wyprodukuję?

Nie ma znaczenia ile śmieci wyprodukujesz. Opłata jest obliczana jednakowo dla wszystkich – w zależności od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów. Naliczenie opłaty na podstawie wystawionych pojemników możliwe jest tylko i wyłącznie dla nieruchomości niezamieszkałych (np. firm).


29.  Czy dostanę wezwanie do zapłaty?

Nie. Opłata jest płatna bez wezwania, jednak po terminie płatności zostanie wystosowane upomnienie do uregulowania zaległości wraz z kosztami upomnienia.


30.  Gdzie należy wyrzucać takie odpady jak:

a) stary telewizor czy lodówkę?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu sprzed posesji właściciela nieruchomości. Jednocześnie będzie możliwość pozbycia się odpadów tj. baterie w wyznaczonych punktach tj. 
w placówkach użyteczności publicznej – urzędy, szkoły.

b) opakowanie (kartonik) po mleku?

Do żółtego worka na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe.

c) pampersy i popiół ?

Popiół jest specyficznym odpadem, w okresie letnim należy go składować 
w pojemniku na odpady zmieszane, natomiast w sezonie grzewczym (październik-marzec) w workach koloru zielonego, będzie on odbierany raz w miesiącu. 
Uwaga! W workach koloru zielonego w okresie letnim składujemy bioodpady.

Co do pampersów to należy je składować razem z odpadami zmieszanymi nie sortowanymi.

d) opakowania po dezodorantach?

Opakowania po dezodorantach nie zawierające substancji niebezpiecznych, można wrzucić do worka w kolorze niebieskim przeznaczonego na szkło i metal lub sprzedać jako metal w punkcie skupu surowców wtórnych.

e) opakowania po drobnych remontach np. puszki po farbach, brudne pędzle, folię malarską, plastikowe opakowania po silikonie?

Brudne zużyte pędzle malarskie i brudne folie malarskie (odpady wielomateriałowe) powinny trafić do zmieszanych odpadów komunalnych, pod warunkiem, że nie zawierają substancji niebezpiecznych. Odpady z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie będą odbierane raz w roku według ustalonego harmonogramu.

f) puste opakowania po lekach?

Przeterminowane i niewykorzystane leki wraz z opakowaniami, jako odpad niebezpieczny powinny być dostarczane do samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia lub aptek prowadzących zbiórkę takich leków. W przypadku gdy leki zostaną zużyte w 100%, a pozostaną po nich np. opakowania szklane, mogą być one wrzucone (z wyjątkiem ampułek) do worka niebieskiego z napisem szkło i metal.