Dotatek osłonowy dla polskich rodzin

Od 1 stycznia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych realizuje nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w tutejszym Ośrodku przy ul. Jana Pawła II 61 w Łapszach Niżnych osobiście w godzinach:

 - 7:30 – 13:00 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek

 - 14:00 - 16:30 we wtorek

lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem podpisania wniosku elektronicznym podpisem kwalifikowanym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć:

- do 31 stycznia, wówczas zostanie wypłacony w dwóch terminach: do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. lub

- do 31 października 2022 roku, dodatek zostanie wypłacony w wysokości 100 % jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

oraz deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy przekroczeniu kryterium dochodowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  1. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania:
  2. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł lub 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, WPISANE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW,
  3. Gospodarstwo 2 - 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł,
  4. Gospodarstwo 4 - 5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł,
  5. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany ze środków finansowych budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji.

Więcej informacji dotyczących dodatku osłonowego można uzyskać w OPS:

Telefon: 18 265 91 45, nr wewn.: 22, 23 - Dział świadczeń rodzinnych numery wewnętrzne, 24 – Kierownik, e-mail: ops@lapszenizne.pl

Informacje w formie graficznej oraz o tym jak wypełnić wniosek znajdują się w poniższych załącznikach.

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

 

Data: 
Wednesday, January 5, 2022