Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.

Tekst: 

Komunikat
w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi  Interesantów  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych
w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.

    Szanowni Państwo,

W związku ze stałym wzrostem zachorowań na terenie powiatu nowotarskiego i utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, zmuszeni jesteśmy podjąć kolejne działania mające  na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.  w  trosce  o bezpieczeństwo zarówno Klientów jak i Urzędników, wprowadza się ograniczenia  w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

  1. Zaleca się kontakt z Urzędem Gminy w Łapszach Niżnych przede wszystkim  z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt:
telefon:  0 18 262 89 15  
adres mailowy: gmina@lapszenizne.pl
adres skrytki E-PUAP: skrytka/4xxb07g1az
stanowiska kontakt : https://www.lapszenizne.pl/urzad-gminy/kontakt-stanowiska

Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony https://www.lapszenizne.pl/formularze-i-wnioski.

  1. Zachęcamy  do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowe) za pomocą bankowości elektronicznej.

Konto  urzędu: Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica 43881200050010000004170001

  1. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu będzie możliwy:
  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
  • liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Uwaga:
Prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących.
Prosimy o przychodzenie do urzędu o umówionej godzinie, aby minimalizować czas oczekiwania na obsługę. 

  1. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji  rąk przy wejściu do urzędu, zakrywania ust i nosa oraz zachowania wymaganego dystansu do 1,5 m między petentem  a pracownikiem urzędu.
  1. Wejście do budynku urzędu odbywa się z poziomu -1. Przy wejściu do budynku na poziomie – 1 Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych  umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

Uwaga:

W przypadku, gdy interesant lub osoba niebędąca pracownikiem urzędu, wchodząca do urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki a pracownik urzędu powziął uzasadnione wątpliwości czy jest ona zwolniona z tego nakazu z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, może on zwrócić się do Policji o weryfikację faktu posiadania przez tę osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego zwolnienie z ww. nakazu.

 

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!